ผู้ประกันตนสามารถระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์กรณีตาย และรับเงินบำเหน็จชราภาพได้

เพื่อนๆที่อยู่ในระบบประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือมาตรา 39 ทราบกันหรือไม่ว่า  ประกันสังคมที่เราจ่ายเงินสมทบอยู่ทุกเดือนนี้ นอกจากเราจะได้รับคุ้มครองและสิทธิประโยชน์มากมายด้วยแล้ว ยังมีบางกรณีที่ครอบครัว พ่อ แม่ สามี ภรรยา ลูกๆ ของเราได้รับผลประโยชน์ด้วย นั่นก็คือสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต นอกจาก ที่ทางสำนักงานประกันสังคมจะทำศพจำนวน 40,000 บาท เมื่อได้จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนเดือนที่ถึงแก่ความตาย  นอกจากนี้แล้วยังจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีตายให้แก่ทายาทอีกด้วย  โดยเงินสงเคราะห์กรณีที่ผู้ประกันตน  ถึงแก่ความตายนี้ จะจ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุไว้ให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตายและเงินบำเหน็จชราภาพดังกล่าว  แต่ถ้าผู้ประกันตนมิได้มีหนังสือระบุไว้ ก็ให้เฉลี่ยจ่ายให้แก่ บิดา มารดา สามี หรือภรรยา หรือบุตรของผู้ประกันตนที่ชอบด้วยกฎหมายในจำนวนที่เท่ากัน

38-1.jpgถ้าเป็นโสด แต่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ เงินสงเคราะห์จะเฉลี่ยให้กับพ่อแม่คนละครึ่ง
38-2.jpgถ้าสมรส และไม่ได้ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ไว้ เงินสงเคราะห์นี้จะเฉลี่ยให้กับสามี (หรือภรรยา) บุตร และพ่อแม่เท่า ๆ กัน


สิทธิที่จะได้รับในส่วนเงินสงเคราะห์กรณีตาย ได้แก่
     • ถ้าก่อนถึงแก่ความตาย ผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 120 เดือน ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้าง 2 เดือน
     • ถ้าก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 6 เดือน
(โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท)

เอกสารขอรับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต

38-3.jpg
1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีตาย (สปส. 2-01)

38-4.jpg


2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมตัวจริงและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต/ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์/ผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพ


    


38-5.jpg
3. สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตนและของบิดามารดาของผู้เสียชีวิต (ถ้ามี)

38-6.jpg
4. สำเนาสูติบัตรของบุตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของบุตรกรณีไม่มีสูติบัตร
สำหรับกรณีที่ผู้ประกันตนไม่มีทายาทหรือโสด หากประสงค์จะมอบให้แก่บุคคลอื่น ผู้ประกันตนสามารถทำหนังสือระบุเจตจำนง เงินสงเคราะห์กรณีตายและเงินบำเหน็จชราภาพเพื่อแสดงความจำนงให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินดังกล่าวได้ จะต้องใช้เอกสารที่สำคัญ แบบฟอร์มหนึ่งก็คือ “แบบฟอร์มหนังสือระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์กรณีตาย และเงินบำเหน็จชราภาพ”

ดังนั้น เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวเองและคนข้างหลัง ควรกรอก “แบบฟอร์มหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์กรณีตายและเงินบำเหน็จชราภาพ” ไว้เป็นหลักฐาน และต้องมีพยาน 2 คน เซ็นชื่อกำกับด้วย จากนั้นเก็บไว้เองหนึ่งฉบับ หรือให้ผู้รับสิทธิเก็บไว้ก็ได้ ไม่ต้องส่งให้สำนักงานประกันสังคม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.sso.go.th หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมงโดย สำนักงานประกันสังคม