สำนักงานประกันสังคมมอบของขวัญปีใหม่ ให้ผู้ประกันตนมีสุขภาพดี

สำนักงานประกันสังคม มุ่งเน้นพัฒนาเพื่อสร้างหลักประกันที่ดีให้แก่ชีวิตและสุขภาพของผู้ประกันตน โดยปีใหม่ 2560 นี้ สำนักงานประกันสังคมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ประกันตน หลายรายการ และหนึ่งในนั้นที่น่าสนใจก็คือการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพื้นฐาน เนื่องจากเป็นสิทธิที่ผู้ประกันตนมักจะสอบถามให้ความสนใจและต้องการให้มี เพื่อเป็นการป้องกันสุขภาพไม่ให้เกิดโรค หรือถ้ามีการตรวจพบโรคก็จะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก่อนที่จะมีอาการป่วยเพิ่มมากขึ้น โดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง หรือภาวะผิดปกติ  ผู้ประกันตนสามารถไปเข้ารับการตรวจตามรายการและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด  เช่น การตรวจเต้านมเพื่อคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม การตรวจความเข้มข้นของโลหิต (CBC) เพื่อคัดกรองภาวะโลหิตจาง การตรวจน้ำตาลในเลือด (FBS) การตรวจการทำงานของไต (Cr)     การตรวจไขมันในเลือด Total & HDL cholesterol เพื่อการตรวจความเสี่ยง โรคเรื้อรังที่พบบ่อย ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคไตวายเรื้อรัง  โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดอุดตัน เป็นต้น 

Screen Shot 2016-12-28 at 3.18.12 PM.png

มีการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การตรวจสุขภาพตามอายุ และความถี่ในการตรวจ เช่น การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข ผู้ประกันตนอายุ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปีถ้ามีอายุ 40 – 54 ปี สามารถตรวจได้ทุกปี  หรือการตรวจน้ำตาลในเลือด FBS ผู้ประกันตนอายุ   35 – 54 ปี ตรวจทุก 3 ปี แต่ถ้าอายุ 55 ปี ขึ้นไปสามารถตรวจได้ 1 ครั้ง ต่อปี เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามการตรวจสุขภาพที่จำเป็น และเหมาะสมสำหรับประชาชน ของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยผู้ประกันตนสามารถขอรับบริการได้ที่สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ  ดังนี้

Screen Shot 2016-12-28 at 3.22.13 PM.png

สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อรองรับการให้บริการผู้ประกันตน โดยจัดระบบบันทึกข้อมูล รายการการตรวจสุขภาพที่ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการโดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ App Waller และพัฒนาการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ (E – Claim) เพื่อให้สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิบันทึกข้อมูลการให้บริการผ่านทางโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สปส.จะประมวลผลเพื่อเบิกจ่ายผ่านธนาคาร

ซึ่งทำให้สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิให้ความร่วมมือในการให้บริการผู้ประกันตน โดยผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

โดย สำนักงานประกันสังคม