แจ้งข่าว ผู้ประกันตนขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้

แจ้งข่าว สำหรับคนทำงานที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33ของสำนักงานประกันสังคม และผู้ที่ประกันตนเอง ตามมาตรา 39  ในช่วงเดือนมกราคม –มีนาคมของทุกปีเป็นช่วงที่ผู้ประกันตนสามารถยื่นสถานพยาบาลที่เลือกได้  ควรเป็นที่ที่สะดวกในการไปใช้สิทธิ เช่น อยู่ใกล้ที่ทำงาน หรือที่พักอาศัย หรืออาจเป็นสถานพยาบาลที่เคยเข้ารับการรักษาแล้วต้องการรักษาต่อเนื่อง

41-0.jpg

สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมในปี 2560 มี 239 แห่ง  แบ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล จำนวน  159 แห่ง  โรงพยาบาลเอกชน จำนวน  80 แห่ง สถานพยาบาลในปี 2559 ที่ไม่เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2560 ได้แก่โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน  โรงพยาบาลปิยะมินทร์ และโรงพยาบาลรักษ์สกล

41-1.jpg

คุณสามารถดูรายชื่อสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ปี 2560 ได้จาก www.sso.go.th  บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของคุณจะมีอายุครั้งละ 2 ปี  โดยบัตรหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สำนักงานประกันสังคมได้ออกบัตรรับรองสิทธิฯ ฉบับใหม่ โดยระบุสถานพยาบาลของคุณเป็นสถานพยาบาลเดิมของปี 2559 ไว้ก่อน ซึ่งคุณสามารถใช้สิทธิได้ปกติ หากไม่มีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาล ซึ่่งบัตรรับรองสิทธิจะเริ่มใช้สิทธิได้วันที่ 1 มกราคม 2560 และหมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2561  สำหรับผู้ประกันตนที่ประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถยื่นแบบสปส.9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ /สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขาทุกแห่งตั้งแต่เดือนมกราคม – 31 มีนาคม 2560

            ทั้งนี้ สถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนขอเปลี่ยนจะต้องเป็นสถานพยาบาลที่อยู่ในโครงการประกันสังคม และยังไม่เต็มศักยภาพที่จะรับผู้ประกันตนได้ ซี่งคุณสามารถระบุไว้ 2-3 ลำดับ หากสถานพยาบาลในลำดับแรกเต็ม สำนักงานประกันสังคมจะได้จัดสถานพยาบาลอื่นตามที่คุณเลือกไว้เองค่ะ หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรสายด่วน 1506 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ


โดย สำนักงานประกันสังคม