Zero Corruption “การต่อต้านทุจริต”

42-1.jpg

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต เป็นวาระแห่งชาติ และเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 กระทรวงแรงงานได้มีการเปิดงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต (MOL Zero Corruption) ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม อาคารกระทรวงแรงงาน และมีการกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เช่น การปฏิรูประบบราชการออกกฎหมายเพื่อตรวจสอบและควบคุมรวมถึงมาตรการลงโทษข้าราชการที่ทุจริตโดยไม่มีการละเว้น

รัฐบาลได้มีการร่าง ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) โดยมีวิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & clean Thailand ) มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ  สำนักงานประกันสังคมได้สนองตอบโดยจัดทำร่างยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต “SSO Zero Corruption” ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558 – 2562) ก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเน้นได้เน้นย้ำเรื่อง “ ทำตัวเองให้ดี ให้สะอาด ทำให้สังคมรู้ว่าโปร่งใสจริง”

42-2.jpg

ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมมองว่า สำนักงานประกันสังคม ต้องเป็นองค์กรที่ Zero Corruption อย่างแท้จริงเพื่อให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เชื่อถือและไว้วางใจ จึงได้เร่งสร้างจิตสำนึกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนให้รับทราบ ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีดัชนีชี้วัดความโปร่งใสอย่างชัดเจน มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพื่อประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยบริหาร   การลงทุน ให้มีความคล่องตัว รองรับการลงทุนที่หลากหลายและซับซ้อนอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างโอกาสและผลตอบแทนให้สูงขึ้น เสริมสร้างเสถียรภาพแก่กองทุนให้เพียงพอต่อการจ่าย สิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนอย่างยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและการให้บริการ มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนไปยังกลุ่มแรงงานนอกระบบให้ได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน โดยปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการ  เร่งรัดติดตามการแก้ไขกฎหมาย การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมเพียงพอ และสอดคล้องกับความเป็นจริง เพื่อให้ผู้ประกันตนมีหลักประกันที่ยั่งยืน  มีเงินเพียงพอต่อการครองชีพในยามเกษียณ ครอบคลุมผู้ประกันตนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ประกันตนที่เป็นคนพิการ ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ผู้ประกันตน โดยบูรณาการทำงานร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และเร่งประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงผู้ประกันตนโดยเร็ว


ในวันนี้สำนักงานประกันสังคมพร้อมจะมุ่งสู่การปรับภาพลักษณ์ใหม่ โดยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกันตน นายจ้าง ลูกจ้างในระบบประกันสังคม ให้มีความเชื่อมั่น ในระบบและการบริหารงานประกันสังคมของไทย  ด้วยการมุ่งเน้นประโยชน์ของลูกจ้าง ผู้ประกันตน เป็นสำคัญ ในการนี้ ได้น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติของเรา

โดย สำนักงานประกันสังคม