ก.แรงงาน สร้างศาสนพิธีกรประจำหน่วยงาน ยึดแบบอย่างธรรมเนียมประเพณี
กระทรวงแรงงาน สร้างบุคลากรด้านศาสนพิธีและพิธีกรรมทางศาสนา สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นศาสนพิธีกรประจำหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ...
“บิ๊กบี้” พร้อมลงใต้เตรียมแรงงานพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน รับ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั...
รมว.แรงงาน เตรียมลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และสตูล) ติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมด้านแรงงาน สนับสนุนโครงการเมืองต้น...
‘ปลัดแรงงาน’ ย้ำขรก.ใหม่ รุ่น 16 เป็นคนเก่ง คนดีและเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
‘ปลัดแรงงาน’ ฝาก ข้าราชการใหม่ ก.แรงงาน รุ่นที่ 16 เป็นคนเก่ง คนดี และมีความพอเพียง สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจในฐานะข้าราชการกระทรวงแรงงานได้อย่างเต็มภาคภู...
ก.แรงงาน แจง แนวคิดการจัดเขตที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว (Zoning)
นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน มีนโยบายจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบริหาร...
ก.แรงงาน เตรียมคนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เน้น “คนดี เก่ง และแข็งแรง”
ก.แรงงาน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแผนงานโครงการในการเตรียมคนเข้าสู่อนาคต เพื่อให้คนไทยเป็นคนที่มีคุณภาพ เน้น “คนดี เก่ง และแข็งแรง” เพื่อก้าวไ...
ก.แรงงาน ประชุม Special ASEAN Senior Labour Officials’Retreat จัดทำร่างตราสารอาเ...
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสิงหเดช ชูอำนาจ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกระทรวงแรงงานเข้าร่วมการประชุม Special ASEAN S...
ก.แรงงาน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุม Executive operation room กระทรวงแรงงาน โดยท...
ก.แรงงาน หารือ IOM สร้างความร่วมมือคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว ต่อต้านการค้ามนุษ...
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นางเดน่า เกรเบอร์ ลาเด็ก (Mrs. Dana Graber Ladek) หัวหน้าสำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่...
ก.แรงงาน ร่วมต้านค้ามนุษย์
นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทน พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวสุนทรพจน์การประชุมเชิงวิชาการของรัฐสภาระดับภูมิภา...