ปลัดแรงงาน ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการบริหารโลจิสติกส์
12.01.2017

            ๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการบริหารโลจิสติกส์ให้ผู้ประกอบการที่มาฝึกในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เนื่องจากสถาบันแห่งนี้เกิดจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (The Greater Mekong Sub - region GMS) ประกอบด้วย ๖ ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน (มณฑลยูนนาน) สหภาพเมียนมา เวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และไทย ในการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเติบโต ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงต่อไป โดยมีนายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้การต้อนรับนำเยี่ยมชม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน หมู่ ๒ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
CR.กระทรวงแรงงาน