“บิ๊กบี้”ลงพื้นที่เชียงใหม่ เตรียมกำลังแรงงานหนุนอุตฯ โลจิสติกส์ ท่องเที่ยวและบริการ
12.01.2017
            “โฆษกแรงงาน”เผย“รัฐมนตรีแรงงาน”เตรียมลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ 12-13 ม.ค.นี้ ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านแรงงานในกลุ่ม 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคเหนือ (เชียงใหม่) กระบวนการรับรองความรู้ความสามารถและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ในสถานประกอบการ และการฝึกเตรียมเข้าทำงานเพื่อรองรับความต้องการแรงงานภาคการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ
            นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เตรียมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในปลายสัปดาห์นี้ (12-13 ม.ค.60) เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานด้านแรงงานตามนโยบายรัฐบาลของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน) เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดใหญ่ในภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางทางการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรม รวมทั้งการคมนาคมขนส่งในภาคเหนือ ซึ่งมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นอุทยานโลจิสติกส์ (Logistic Park) นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางการบินนานาชาติ และการยกระดับจุดผ่อนปรนชายแดนที่ติดต่อกับเมียนมา ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ รมว.แรงงาน และคณะ จะติดตามตรวจผลการดำเนินงานด้านแรงงานตามนโยบายรัฐบาล พร้อมรับฟังประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
            นายอนันต์ชัย กล่าวต่อว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานตามที่ได้กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามวาระปฏิรูปเร่งด่วน 8 +1 เพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนากำลังคนในระยะ 20 ปีของกระทรวงแรงงาน ว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานแต่ละจังหวัดได้ขับเคลื่อนเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนบทบาทของกระทรวงตามนโยบายที่ให้ไว้หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ รมว.แรงงาน และคณะ จะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคเหนือ (เชียงใหม่) จากนั้นเยี่ยมชมโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกในสาขาการฝึกผู้ประกอบการอาหารไทยและเบเกอรี่ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่รวมทั้งจะไปเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ในสถานประกอบการ ณ บริษัท นิ่มซี่เส็ง ขนส่ง 1988 จำกัด และเยี่ยมชมการฝึกเตรียมเข้าทำงานรองรับความต้องการแรงงานของสถานประกอบการภาคการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ ณ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ด้วย

            “เชียงใหม่เป็นจังหวัดใหญ่และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของไทยและของโลก ซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ ซึ่งมีการลงทุนในหลายด้าน ท่านรัฐมนตรีฯ จึงมีความตั้งใจที่จะลงพื้นที่ติดตามรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากหลายภาคส่วนด้วยตนเอง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากนโยบายรัฐบาลและแผนปฏิรูปเร่งด่วนของกระทรวงแรงงานทั้ง 8 วาระ +1 รวมทั้งสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ประชาชนมีรายได้ ตลอดจนการเข้าไปเตรียมความพร้อมของกำลังแรงงานเพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ นโยบายด้านแรงงานภาคการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพของรัฐบาลให้มีผลคืบหน้ามากยิ่งขึ้น” โฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าว
CR.กระทรวงแรงงาน