การยื่นขอเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2560
14.12.2016
สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทั่วประเทศ ขอเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ได้ทุกๆ ปีๆ ละ 1 ครั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนในการใช้บริการทางการแพทย์ ในกรณีมีเหตุจำเป็น และไม่ได้รับความสะดวก เช่น ย้ายที่พัก ย้ายสถานที่ทำงานใหม่ โดยมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ในปี 2560 สามารถยื่นขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ตั้ง แต่เดือน มกราคม 2560 จนถึง มีนาคม 2560

หากผู้ประกันตนประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาลจะต้องมายื่นแบบ สปส. 9-02 พร้อมแนบบัตรรับรองสิทธิฉบับเดิมเพื่อเลือกสถานพยาบาลใหม่ได้ที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2560 จนถึง มีนาคม 2560 ทั้งนี้การเลือกสถานพยาบาลในแต่ละครั้งนั้น ขอแนะนำให้ผู้ประกันตนควรเลือกด้วยตนเองโดยให้คำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจและประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์ และสถานพยาบาลที่เลือกจะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ หรือพักอาศัยในเขตรอยต่อของจังหวัดดังกล่าว สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯเดิมได้

ผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

สามารถดาวน์โหลด แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02) / แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล  ได้ที่ www.sso.go.th/sites/default/files/23_2.pdf