สำนักงานประกันสังคมขยายความคุ้มครองกรณีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
05.01.2017
          นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองกรณีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต หรือการปลูกถ่ายไขกระดูกมาตั้งแต่ปี 2540 โดยสำนักงานประกันสังคมจะส่งผู้ประกันตนเข้ารับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตในสถานพยาบาลที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคม ทั้งนี้ คณะกรรรมการการแพทย์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม ได้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์กรณีปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตให้ผู้ประกันตนในปี 2560 ดังนี้
          - ขยายความคุ้มครองกรณีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากเนื้อเยื่อผู้บริจาค(Allogeneic unrelated) จากเดิมที่สำนักงานประกันสังคมเคยให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีการปลูกถ่ายฯโดยใช้เนื้อเยื่อตนเอง (Autologous) และการปลูกถ่ายฯ โดยใช้เนื้อเยื่อของพี่น้อง (Allogeneic related) เท่านั้น
          - การขยายอายุของผู้มีสิทธิได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดจากเดิม 60 ปี เป็น 65 ปี       
          - เพิ่มโรคที่มีสิทธิได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ได้แก่ โรคไขกระดูกผิดปกติชนิดผังผืด (Myelofibrosis)
          - ปรับเพิ่มอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจาก 750,000 บาท เพิ่มเป็น 1,300,000 บาท สำหรับกรณีปลูกถ่ายฯ โดยใช้เนื้อเยื้อพี่น้อง(Allogeneic related) โดยรวมค่าเตรียมเนื้อเยื่อ และกรณีปลูกถ่ายฯ โดยใช้เนื้อเยื่อผู้บริจาค (Allogeneic Unrelated)
          โดยข้อบ่งชี้ 8 โรคที่มีสิทธิได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด ได้แก่ มะเร็งเม็ดเลือดขาว มัยอีลอยด์ชนิดเรื้อรัง/มะเร็งเม็ดเลือดขาวมัลอีลอยด์ชนิดเฉียบพลัน/มะเร็งเม็ดเลือดขาวลิมโบลาส ชนิดเฉียบพลัน/ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง/ไขกระดูกฝ่อชนิดรุนแรง/ ไขกระดูกผิดปกติ ระยะก่อนเป็นมะเร็ง/ มะเร็งไขกระดูกชนิดมัยอีโลม่า และไขกระดูกผิดปกติชนิดเป็นพังผืด สำหรับปี 2559 มีผู้ประกันตนที่ได้รับการอนุมัติสิทธิกรณีการปลูกถ่ายไขกระดูกแล้วจำนวน 74 ราย ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลในบันทึกข้อตกลงกับสำนักงานประกันสังคม กรณีการปลูกถ่ายไขกระดูก ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

CR.รูปภาพ : www.manager.co.th

CR.ข้อมูลโดย : สำนักงานประกันสังคม