เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีว่างงาน
ประกันสังคม หลักความมั่นคงของคุณตลอดชีวิต
โดย...สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคม "ก้าวย่างที่มั่นคง สู่หลักประกันที่ยั่งยืน"
โดย...สำนักงานประกันสังคม
ส่งประกันสังคม ได้ทั้งออมและความคุ้มครองรอบด้าน
มนุษย์เงินเดือนในวันนี้จะเป็นอย่างไรในวัยเกษียณ เตรียมความพร้อมไว้บ้างหรือยัง? สำนักงานประกันสังคมช่วยคุณเตรียมตัวให้พร้อมกับอนาคตข้างหน้า ด้วยการออมในทุกๆเดือนเงินสมทบจา...
เงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา33
ประกันสังคมเอาใจผู้ประกันตน ปรับเกณฑ์เบิกค่าทันตกรรมใหม่เป็นจ่าย 900 บาท/ราย/ปี
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการประกันสังคม ได้เห็นชอบให้มีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนกรณีทันตกรรมโดยเพิ่มวงเงินค่า...
สปส.แจ้งสิทธิทันตกรรมผู้ประกันตนเบิกได้เต็ม 900 บาท
นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม หรือ สปส. เปิดเผยว่า คณะกรรมการการแพทย์ของ สปส.ได้ยกเลิกบัญชีประกาศแนบท้ายหลักเกณฑ์สิทธิการรักษาทันตกร...
กรณีว่างงาน
หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ หลักเกณฑ์ที่จะทำให้ท่านมีสิทธิ คือ เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน (ถูกเลิก...
กรณีชราภาพ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เงื่อนไขการเกิดสิทธิกรณีบำนาญชราภาพ - จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม - มีอายุครบ 55 ป...