สปส.แจ้งสิทธิทันตกรรมผู้ประกันตนเบิกได้เต็ม 900 บาท
นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม หรือ สปส. เปิดเผยว่า คณะกรรมการการแพทย์ของ สปส.ได้ยกเลิกบัญชีประกาศแนบท้ายหลักเกณฑ์สิทธิการรักษาทันตกร...
ประกันสังคมเอาใจผู้ประกันตน ปรับเกณฑ์เบิกค่าทันตกรรมใหม่เป็นจ่าย 900 บาท/ราย/ปี
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการประกันสังคม ได้เห็นชอบให้มีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนกรณีทันตกรรมโดยเพิ่มวงเงินค่า...
กรณีสงเคราะห์บุตร
หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ หลักเกณฑ์ที่จะทำให้ท่านมีสิทธิ คือ จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแ...
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39
คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนและออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออกจากงาน 2. ...
สิทธิประโยชน์ใหม่ ของ พ.ร.บ. ประกันสังคม ฉบับที่4* (2)
สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นดังนี้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิประโยชน์ ขยายระยะเวลาการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนจาก 1ปี เป็น 2 ปีผู้มีสิทธิรับบำเหน็จชราภาพร่วมกัน ...
สิทธิประโยชน์ใหม่ ของ พ.ร.บ. ประกันสังคม ฉบับที่4* (1)
สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นดังนี้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย - ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค - ค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีได้รับความเสียหายจาก...
กรณีชราภาพ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เงื่อนไขการเกิดสิทธิกรณีบำนาญชราภาพ - จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม - มีอายุครบ 55 ป...
กรณีคลอดบุตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร มีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรได้ คลอดบุตรที่ใด...
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข โรคมะเร็ง 10 ชนิด
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ประกาศ ณ...