ประกันสังคมมาตรา 40
07.10.2016

            หลังจากมีการยกเลิกการดำเนินงานประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 กรณีบำนาญชราภาพ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2558 ยังมีผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 กรณีบำนาญชราภาพประมาณ 2 แสนกว่าราย ที่ยังไม่มาติดต่อขอรับเงินสมทบกรณีบำนาญชราภาพคืนกับสำนักงานประกันสังคม ซึ่งผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 กรณีบำนาญชราภาพ สามารถเข้ามาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมได้ทั่วประเทศ โดยใช้เอกสารแบบคำขอรับเงินสมทบคืน (สปส 1-40/6) พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสินหรือทางธนาณัติ

ศูนย์สารนิเทศ สายด่วนประกันสังคม 1506 www.sso.go.th